A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


A  Vianni Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tájékoztatja a www.vianni.hu oldalon regisztráló ügyfeleit, hogy a regisztrációs adatlap kitöltésével önként hozzájárulásáukat adják ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat a Vianni Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., minden ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül nyilvántartsa, kezelje, saját marketing, reklám tevékenysége (saját célra, közvetlen üzletszerzési, tájékoztatási és piackutatási) céljából felhasználja, információt, hírlevelet vagy kiadványokat továbbítson a megadott elérhetőségekre.

Tájékoztatja továbbiakban ügyfeleit, hogy az adatbázisba kerülő személyes adatok kizárólag a Vianni Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. marketing és reklám céljaira kerülnek felhasználásra, kezelésre, azok harmadik személy részére nem kerülnek kiadásra, kivéve amennyiben a megadott adatok kezelését, tárolását, továbbítását jogszabály teszi kötelezővé.

A Vianni Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az adatok helyesbítésére lehetőséget nyújt a felhasználóknak, kérésre az adatkezelést megszünteti, illetve a személyes adatokat törli a rendszeréből, és felfüggeszti a reklámanyagok küldését.

A www.vianni.hu honlapon a Vianni Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. saját weboldala üzemel, amelyen a regisztrációs funkciót használva a regisztrálók (továbbiakban felhasználók) adatait a Vianni Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kezeli. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli és valamennyi vonatkozó, az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségnek maradéktalanul eleget tesz, így különösen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben (továbbiakban Avtv.), a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben (továbbiakban Reklámtv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (továbbiakban Eker tv.) törvénybenfoglaltaknak .

A Vianni Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztató tartalmát, a felhasználók előzetes értesítése mellett megváltoztassa. Az esetleges változásokról a Vianni Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a felhasználókat a honlapon tájékoztatja.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a www.vianni.hu honlapon regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor, az Eker tv. 13/A. §-ában, valamint a Reklámtv. 6. §-ában foglaltaknak megfelelően.

A regisztráció magában foglalja az azonosító adatlap kitöltését és a felhasználási feltételek (ideértve a jelen adatkezelési rendelkezések) elfogadását is.

A felhasználó a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a honlap szolgáltatásainak igénybevételével, illetve a portálon való regisztrációval adja meg. A személyes adatok kezelésére így az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Kezelt adatok

Az adatkezelő a regisztráció és a további felhasználás során rendelkezésre bocsátott alábbi adatokat kezeli.

A regisztráció során a felhasználónak kötelezően meg kell adni a következő személyes adatokat:

-         vezetéknév

-         keresztnév

-         e-mail cím

 

Az adatkezelés megnevezése

 

A Vianni Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. honlapja általában személyes adatok megadása nélkül elérhető, azonban előfordulhat, hogy az oldal egyes felületeinek eléréséhez, egyes szolgáltatások igénybe vételéhez regisztráció szükséges.

Az oldalon történő regisztráció mindig önkéntes, a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért adatokat. Az adatkezelés jelen tájékoztató alapján történik, a regisztrálás megfelelő tájékoztatás birtokában, a felhasználó önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján történik.

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart.

Az adatok törlésre kerülnek, ha a felhasználó kéri, illetve, ha az adatkezelés célja megszűnt.

Adatbiztonság

Az adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók és ügyfelek által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A látogatók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

A felhasználók személyes adataik kezeléséről tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a felhasználóknak az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Tájékoztatást az  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen kérhet a felhasználó. Tájékoztatás kérése esetén az Adatkezelő legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol. Ezen tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A felhasználó kérheti személyes adatai helyesbítését (a helyes adatokat megadásával) az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen. A helyesbítésről a Vianni Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. írásban értesíti a felhasználót.

Az érintett felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett felhasználó az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - e törvény szerint bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Továbbá az adatkezelő nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adatkezelés megszüntetése

A felhasználó bármikor jogosult az általa szolgáltatott adatokat, a közvetlen üzletszerzési, tájékoztatási és piackutatási célú felhasználásra vonatkozó hozzájárulását visszavonni. A visszavonásra elektronikus és postai úton (Levelezési cím: 8200 Veszprém, Ipar u.4.) is van lehetőség.

Elektronikus leiratkozáshoz küldjön egy üres email-t a tárgyban „Leiratkozás” szóval a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre.

Üzemeltető: Vianni Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Az adatkezelő elérhetőségei

Név:                               Vianni Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely:                       1112 Budapest, Tóberek út 2. I./117.

Nyilvántartó bíróság:      Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám:          19-09-916344

Adószám:                       11526443-2-43

Email:                              Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Módosítás dátuma: 2013. február 22. péntek, 15:05